JCI VAASA

Hallitusvirat ja vastuualueet

Puheenjohtajan (PRES) tehtävänä on: 

 • kehittää, koordinoida ja johtaa yhdistystä ja sen jäsenten toimintaa
 • edustaa yhdistystä Suomen Nuorkauppakamarit ry:ssä ja alueellisessa yhteistyössä
 • johtaa kamarin kehitys- ja projektitoimintaa
 • huolehtia sääntöjen ja toimintaohjeiden lain- ja tarkoituksenmukaisuudesta
 • huolehtia yhdistyksen sisäisestä palkitsemisesta
 • koota ja laatia yhdistyksen toimintakertomus kehitysjohtajien valmisteleman aineiston pohjalta toimintavuoden lopussa.

Valmistautuvan puheenjohtajan (DP:n) tehtävänä on:

 • puheenjohtajan ollessa estyneenä hoitaa puheenjohtajan tehtäviä
 • valmistautua puheenjohtajavuoteensa (seuraava vuosi) ja perehtyä kamarin toimintaperiaatteisiin
 • perehtyä kamarin materiaaliin ja ohjeistuksiin yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • työstää yhdessä puheenjohtajan ja hallituksen kanssa kamarin strategista kehittämistä
 • työstää seuraavan vuoden toimintasuunnitelman raamit uudelle hallitukselle
 • uuden hallituksen valmentaminen ja perehdyttäminen yhdessä tulevan IPP:n kanssa


Yhteiskuntalohko (COM)
 käsittää yhdistyksen yhteiskuntaan suuntautuvan toiminnan ja vastaa siihen liittyvistä projekteista sekä jäsenten sisäisten ja ulkoisten liikesuhteiden sekä yhteistyökumppanisuhteiden kehittämisestä. Yhteiskuntalohkon toiminnan tavoitteena ovat mm. yhteiskunnan kehittäminen, vaikutusmahdollisuuksien oppiminen, taloudellisten olojen parantaminen sekä mahdollisuus kouliintua projektityöskentelyssä. Osallistumalla projektityöskentelyyn oppii mm. yhteistyötä elinkeinoelämän, yritysten, kuntien ja erilaisten järjestöjen välillä.


Yksilölohko (IND)
 keskittyy koulutustoimintaan erityisesti yksittäisen jäsenen kehittämiseen. Se sisältää kaikki henkilökohtaisen kehityksen alueet kattaen myös sosiaalisen, taloudellisen, fyysisen ja henkisen kehityksen. Yksilölohko vastaa myös uusien jäsenten ja koejäsenten perehdyttämisestä JC-toimintaan yhdessä DP:n kanssa.

Yhdistyslohkon (LOM) tavoitteena on pitää yhdistyksen toiminta aktiivisena ja vireänä. Yhdistyslohko vastaa kamarin perustoiminnasta, eli kuukausitapahtumista. Kuukausitapahtumat voivat olla yritysvierailuja, koko perheen tapahtumia, aikuisten iltarientoja sekä arvokkaita juhlia.

Kansainvälisyyslohkon (INT) tehtävänä on jakaa tietoutta kansainvälisestä toiminnasta. Maailmanlaajuisena järjestönä nuorkauppakamari tarjoaa mahdollisuuden hakeutua myös kansainvälisiin tehtäviin jc–kentille. INT ottaa selvää kamarilaisten halukkuudesta toimia kansainvälisesti. Team Finlandian toiminnasta, kv-kokouksista sekä twinningpartnerin etsinnässä kamareiden apuna on kansallinen projektipäällikkö.


Sihteerin (SECY:n) tehtävänä on:

 • laatia ja säilyttää yhdistyksen ja hallituksen kokouksista pöytäkirjat
 • huolehtia yhdistykselle tulevan postin ja muun aineiston jakamisesta ja arkistoinnista
 • huolehtia jäsenkantakorttien ajan tasalla pitämisestä
 • varmistaa jäsentietojen oikeellisuus Online-matrikkelia varten
 • huolehtia ilmoituksista yhdistysrekisteriin
 • huolehtia jäsentunnusten tilaamisesta
 • päivittää jokaisen tapahtuman jälkeen yhdistyksen jäsenten, senaattorien ja seuralaisten aktiivisuuskalenteria kunkin tapahtuman järjestäjän tai vastuuhenkilön ilmoituksesta.

Rahastonhoitajan (TREAS) tehtävänä on:

 • hoitaa yhdistyksen taloutta ja raha- ym. varallisuutta tarkoituksenmukaisella tavalla
 • huolehtia yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisesta kirjanpitolain ja -asetuksen, yhdistyksen sääntöjen ja toimintaohjeiden mukaisesti
 • periä yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut
 • valmistella talousarvioehdotus ja valvoa sen noudattamista.

Edellisen puheenjohtajan (IPP) tehtävänä on:

 • tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinta
 • suunnitella ja valvoa yhdistyksen jäsenpolitiikkaa
 • huolehtia palkintohakemusten laatimisesta
 • avustaa asiantuntemuksellaan puheenjohtajaa ja hallituksen jäseniä
 • avustaa uusien jäsenten perehdyttämisessä

Tiedottajan (LIO) tehtävänä on:

 • hoitaa yhdistyksen sisäistä ja ulkoista tiedottamista
 • tiedottaa jäsenistölle merkittävistä hallituksen päätöksistä
 • vastata jäsentiedotteen toimituksellisesta ja teknisestä toteutuksesta
 • tiedottaa jäsenistölle yhdistyksen ulkopuolisista JC-tapahtumista ja uutisista
 • pitää yllä tapahtumakalenteria yhdistyksen ja muista tärkeistä JC-tapahtumista
 • tiedottaa ulkopuolisille kamarin merkittävistä tapahtumista hallituksen päätösten mukaisesti
 • laatia toimintalohkonsa toimintakertomus toimintavuoden lopussa.